Categories
กิจกรรม

การฝึกอบรม “มาตรฐานฟาร์มชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า”

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ฐานเรียนรู้ชันโรง ได้จัดการฝึกอบรม “มาตรฐานฟาร์มชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า” ห้องPT 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร จากปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ และนายสุมิตร พินเจริญ มาบรรยาย เรื่อง มาตรฐานฟาร์มชันโรง และผศ.ดร.ณัฎฐพัชร เถียรวรกานต์ และคุณสุรศักดิ์ พุกเกษม เจ้าของฟาร์มชันโรงสันป่าตอง บรรยายเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงเพื่อเพิ่มมูลคา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 63 คน

Categories
กิจกรรม

ฐานเรียนรู้ชันโรงให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรง ณ มูลนิธิอุ่นใจ (Warm Heart)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง ออกให้บริการวิชาการ ณ มูลนิธิอุ่นใจ (Warm Heart) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อชุมชน ดำเนินกิจกรรม และโครงการช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมงานกับชุมชนเพื่อสำรวจ, เข้าถึงปัญหา, ร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการฝึกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงชันโรง นำโดย ผศ.ดร.ณัฎฐพัชร เถียรวรกานต์ และคุณสุรศักดิ์ พุกเกษม เจ้าของฟาร์มชันโรงสันป่าตองไปให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยง การดูแล การแยกรัง รวมถึงการวิธีการทำฟาร์มชันโรงเพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยได้มีการ Work Shop การทดลองเลี้ยงชันโรงในพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อคืนทุน และจับเงินล้านได้อย่างไร ซึ่งชันโรงเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สามารถสร้างเงินล้านได้จริง ถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจ และตั้งใจจริงในการเลี้ยง ชันโรงเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน จึงสามารถเลี้ยงในชุมชนได้โดยไม่มีอันตรายต่อผู้เลี้ยง และชาวบ้าน น้ำผึ้งชันโรงซึ่งมีสรรพคุณทางยาสูง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 33 คน เป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ และชุมชนใกล้เคียง

Categories
กิจกรรม

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Talk: เลี้ยงชันโรงอย่างไรให้ปลดหนี้ได้หลักล้าน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.- 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ซึ่งดูแลกลุ่มชันโรงแม่โจ้ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม 175 คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Talk: เลี้ยงชันโรงอย่างไรให้ปลดหนี้ได้หลักล้าน with นิว วราวุฒิ โดยได้รับเกียรติจากคุณนิว วราวุฒิ บุญชูช่วย เจ้าของธุรกิจ ชันโรง ซึ่งเคยมาเข้าร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงชันโรง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฐานเรียนรู้ชันโรง และฝ่ายจดหมายเหตุได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยหลักจากเข้าอบรมแล้วไปประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

Categories
กิจกรรม

เชิญเที่ยวงานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผัก

กิจกรรมหลักในปี 2565 ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ และงานจัดแสดงแปลงสาธิตด้านพืชผัก (Field day) ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสาขาพืชผัก และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ…

>> การฝึกอบรม และเสวนาวิชาการ

>> ชมนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรนวัตกรรมสมัยใหม่

>> แปลงสาธิตการผลิตพืช เทคโนโลยีทางการเกษตร

>> เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการเกษตรของหลักสูตรในคณะฯ

>> กิจกรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว

>> ชม ชิม ช้อป กาดเกษตร “เจ้าสัวน้อย” และ Food Truck

>> ดนตรีในสวนผัก และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ

🌶วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907ไร่) พบกับ…

>> ชมนิทรรศการ และแปลงสาธิตปลูกผัก (Field day)

>> ชม ชิม ช้อป อาหาร และผักอินทรีย์

>> กิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก

>> เปิดจองต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

>> เปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

>> เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

>> เปิดตัวบริษัท First Organic Seed

ทางฐานเรียนรู้ชันโรง ไปออกบูธที่สำนักฟาร์มด้วยนะคะ สามารถแวะไปเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ได้ในช่วงวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ได้นะคะ

สามารถติดตามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/40thvegetable

Categories
กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการค้า

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ฐานเรียนรู้ชันโรง คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับฝ่ายจดเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ จัดฝึกอบรม “การเลี้ยงผึ้งจิ๋วเพื่อการค้า รุ่นที่ 24” ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเรื่องผึ้งชันโรง วิธีการเลี้ยง การแยกขยายรัง และกิจกรรม Work shop การออกแบบพื้นที่การเลี้ยงชันโรงรวมถึงการคำนวนต้นทุนการเลี้ยงชันโรง ทั้งนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงาน ณ ฟารม์ชันโรงและสวนเกษตรผสมผสาน อ.สันป่าตอง ของคุณสุรศักดิ์ พุกกะเปรม เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงชันโรงจากสถานที่จริง การปลูกไม้ดอกและไม้ผล เพื่อเป็นอาหารชันโรง การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากชันโรง การแปรรูป เป็นต้น

Categories
กิจกรรม

กิจกรรมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเลี้ยงชันโรง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. งานคอลเล็กชั่นพิเศษ ฝ่ายจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Messenger Room ในกลุ่ม ชันโรงแม่โจ้ 23 เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อการค้า จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 23 ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในกลุ่มที่มีปัญหาในการเลี้ยงชันโรง และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการให้การต้อนรับ

Categories
กิจกรรม

การฝึกอบรม “การเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการค้า”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ร่วมกับฐานเรียนรู้ชันโรง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์ จะจัดอบรม “การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการค้า” ในวันที่ 17-18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ให้กับเกษตรกรที่สนใจเรื่องการเลี้ยงผึ้งจิ๋ว

ปิดรับลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์

“การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการค้า”

วันที่ 17-18  เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564

อบรมออนไลน์โดยใช้ระบบ Microsoft Teams

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

8.30 – 8.45 น.           แจ้งกำหนดการการอบรม

แนะนำฐานชันโรง เว็ปไซต์  การลงทะเบียนความสนใจ

8.45 – 9.00 น. กล่าวเปิดการอบรม โดย คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร

9.00 – 9.30 น. ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

9.30 –  10.30 น.          บรรยายเรื่อง มาทำความรู้จักกับ “ชันโรง”

10.30 – 12.00 น.        บรรยายเรื่อง ความสำคัญ และชีววิทยาของผึ้งจิ๋ว

12.00 – 13.00 น.        พัก

13.00 – 15.00 น.        บรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการค้า

15.00 – 17.00 น.        บรรยายเรื่อง ผึ้งจิ๋วแต่แจ๋ว สื่อผสมเกสรประสิทธิภาพสูง 

วันอาทิตย์ที่  18 กรกฎาคม 2564

9.00– 12.00 น           บรรยาย เรื่อง วิธีการแยกขยายรังผึ้งจิ๋ว

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

13.00 – 16.00 น.        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลับกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง

16.00 – 16.30 น.        ทดสอบความรู้ที่มีหลังการอบรม  และนำเสนอผลสะท้อนกลับ

16.30 – 17.00 น.         มอบใบประกาศนียบัตร

*ประกาศนียบัตรจะส่งให้ทางอีเมลหลังจบการฝึกอบรม และต้องทำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก